8. SINIF TEST

2009-04-30 20:51:00

8. SINIF GENEL TEST[1]

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kaderle ilgili doğru bir hüküm içermektedir?

a) İnsan, özgür irade sahibi değildir.

b) Suç işleyen kimse, kader mahkumudur.

c) Allâh’ın olacakları bilmesi bizim irademizi devre dışı bırakmaz.

d) Kader, imanın şartlarından biri değildir.

2. “Tevekkül, kişinin elinden geleni yaptıktan sonra, sonuç elde etme noktasında Allâh’a güvenip dayanması, sebeplerin ötesindeki Yaratıcı’yı görmesidir. Çalışmadan tevekkül edilemez. Ayrıca Allâh izin vermedikçe hiçbir şey olamaz, ne yapılırsa yapılsın...”

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

a) Tevekkül eden bir çiftçi tarlasını sulamaya ihtiyaç duymaz.

b) Elimizden geleni yaptığımızda istediğimiz şey kesin olarak gerçekleşir.

c) Tevekkül, insanın kendisine düşeni yaptıktan sonra huzur içinde beklemesidir.

d) Yazılı öncesinde çokça dua edip konulara çalışmamak bir tevekkül örneğidir.

3. Ecelle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

a) Sağlıklı beslenme eceli geciktirir.

b) Trafik kazasında ölen bir kimse, o an kaza yerinde olmasaydı ölmezdi.

c) Küçük yaşta ölen çocuklar ecelleri gelmeden ölmüşlerdir.

d) Ecel, bir saniye bile öne alınamaz veya ertelenemez; insan doğmadan bellidir.

4. Yerçekimi kanunu hangi ilahi yasalara bir örnektir?

a) Biyolojik yasalar.                                   b) Fiziksel yasalar.

c) Toplumsal yasalar.                                 d) Özel yasalar.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zekatın faydalarına değinilmemiştir?

a) Zekat, zenginlerin yardımsever olmasını sağlar.

b) Zekat, yoksulluğun azalmasını sağlar.

c) Zekat, toplumsal kaynaşmayı sağlar.

d) Zekat, malın kırkta birinden verilir.

6. Zekatın farz olmasının şartları nelerdir?

a) Zengin olmak, müslüman olmak, akıllı olmak, yolcu olmamak.

b) Zengin olmak, müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağına girmiş olmak.

c) Zengin olmak, müslüman olmak, akıllı olmak, erkek olmak.

d) Zengin olmak, müslüman olmak, engelli olmamak, yolcu olmamak.

7. Zekatla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Zekat vermek sadece zenginlere farzdır.

b) Kişi kendi annesine zekat veremez.

c) Zekatta malın % 40’ı verilir.

d) Zekatın farz olması için, para veya malın üzerinden bir sene geçmesi gerekir.

8. Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir?

a) Namaz.                                   b) Zekat.

c) Oruç.                                      d) Hac.

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya doğrudan katkı sağlayan bir ibadet değildir?

a) Zekat.                                    b) Sadaka.

c) Dua.                                      d) Fitre.

10. “Hacda giyilen özel giysiye…………; Ka’be’nin çevresini yedi kez dönmeye…………; Safa ve Merve arasında yedi kez gidip gelmeye ……… denir.”

Bu cümlelerdeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?

a) İhram, vakfe, tavaf.          b) İhram, şavt, sa’y.

c) İhram, tavaf, sa’y.            d) İhram, tavaf, remel.

11. Haccın iki farzından biri olan vakfe nerede yapılır?

a) Safa tepesi.                     b) Arafat dağı.

c) Mina.                              d) Müzdelife.

12. Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlardan değildir?

a) Koyun.                           b) Keçi.

c) Horoz.                            d) Deve.

13. Kurbanla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması şarttır.

b) Kurbanın derisi kesim ücreti olarak kasaba verilebilir.

c) Kişi kestiği kurbanın etinden yiyebilir.

d) Kurban, sadece Allâh rızası için kesilmelidir.

14. “Allâh’a yemin ederim ki, Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de………………………………”

Yukarıdaki hadis, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam etmektedir?

a) Yanlış davranmış olursunuz.

b) Cennete giremezsiniz.

c) Gerçek anlamda Müslüman olamazsınız.

d) Allâh’a itaat etmiş sayılmazsınız.

15. Peygamberimize güvenilir oluşu nedeniyle hangi kelimeyle hitap ediliyordu?

a) Sadık.                              b) Mustafa.

c) Emin.                               d) Mahmud.

16. “Ölümden önce………………………, yaşlılıktan önce…………………………, meşguliyetten önce…………………………… değerini bilin.”

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

a) Ailenin-Sağlığın-Zamanın

b) Zamanın-Gençliğin-İmkanların

c) Hayatın-Mutluluğun-Kazancın

d) Hayatın-Gençliğin-Boş vaktin

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Sevgili Peygamberimiz hakkında yanlış bir hüküm içermektedir?

a) İnsanlara karşı adil davranır, kimseyi kayırmazdı.

b) Zamanını çok iyi değerlendirir ve bugünün işini yarına bırakmazdı.

c) Akrabalarını çok sevdiği için hata işledikleri konularda bile onları savunurdu.

d) İnsanlara ve doğaya karşı son derece merhametliydi.

18. “Din, Yüce Allâh tarafından gönderilen ilahi ilkeler, kurallar ve öğütler bütünüdür. Din anlayışı ise, genellikle Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan dinin farklı yorumları için kullanılan bir kavramdır. Bunların geçerliliği, dine uygunluklarıyla ölçülür.”

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Din, Allâh tarafından ortaya konulur. Din anlayışı ise insanların yorumudur.

b) Farklı din anlayışları dinin özüne uygun olurlarsa anlam ifade eder.

c) Peygamberimizden sonra çeşitli din anlayışları çıkmıştır.

d) Din ve din anlayışı aynı şeydir.

19. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılığın nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanların farklı bakış açılarına sahip olmaları.

b) Farklı toplumların farklı yaşam tarzları.

c) Zaman içerisinde yaşanan değişimler.

d) Kur’ân’ın 23 sene içerisinde inmesi.

20. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden değildir?

a) Maturidilik.                              b) Eş’arilik.

c) Hanefilik.                                 d) Şiilik.

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Fıkıh, bir şeyi anlamak ve derinlemesine kavramak demektir.

b) Mevlana’ büyük bir fıkıh alimidir.

c) Fıkıh, ibadet, ticaret ve sosyal hayatla ilgili konuları ele alır.

d) Hanefilik ve Şafiilik Türkiye’de en yaygın olan fıkıh mezhepleridir.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Tasavvuf kalbe Allâh sevgisini yerleştirmeyi amaçlar.

b) Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş önemli tasavvuf alimleridir.

c) Zaman içerisinde tasavvufta önemli bozulmalar olmuştur.

d) Tasavvuf, inançla ilgili mezheplerden biridir.

23. “Dinde zorlama yoktur” ayetinden aşağıdaki hükümlerden hangisi çıkarılamaz?

a) İnsanlar, bir dine inanıp inanmamakta serbesttirler.

b) Hiçbir insana inancından dolayı baskı yapılamaz.

c) İslam dininin gereklerini yerine getirmeyenin manevi sorumluluğu yoktur.

d) İnsanlar belli bir dine girmeye zorlanamazlar.

24. “Hz. Muhammed, Allâh’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; sonsuza kadar o ölümsüzdür.”

Atatürk’ün bu sözünden aşağıdaki hükümlerden hangisi çıkarılamaz?

a) Hz. Muhammed, bütün insanların en üstünüdür.

b) Hz. Muhammed sonsuza kadar hatırlanacaktır.

c) Atatürk, Hz. Muhammed’i görmüştür.

d) Atatürk, Hz. Muhammed’e saygı duymaktadır.

25. “Başkalarına karşılıksız yardımda bulunmak” hangi kavramla ifade edilmektedir?

a) Hoşgörü.                          b) İnfak.

c) Fitre.                               d) Zekat.

26. Aşağıdakilerden hangisi “emanet” kavramı içerisine girmemektedir?

a) Korumamız için bize bırakılan mal.

b) Allâh’ın bize vermiş olduğu beden.

c) Başkasına verdiğimiz sadaka.

d) Bize anlatılan sırlar.

27. İnsanlara karşı “alçakgönüllü olmak” hangi kavramla ifade edilmektedir?

a) Cömertlik.                        b) Hoşgörü.

c) Sadakat.                          d) Tevazu.

28. İsrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak israftır.

b) Doyduktan sonra yemek yemek israftır.

c) İyi kumaştan yapılmış giysi giymek israftır.

d) Zamanı boşa harcamak israftır.

 

29. İnsan neden dine bağlanmalıdır?

a) Şahsi menfaat sağlamak için.

b) Ailesine ayak uydurmak için.

c) Yaratıcısını tanımak ve O’nu hoşnut edebilmek için.

d) Toplumsal baskıya maruz kalmamak için.

30. Neden birden çok din vardır?

a) Allah, birden çok din yolladığı için.

b) İnsanlar farklı dinlere ihtiyaç duyduğu için.

c) İnsanlar zamanla tek olan ilahi dinden uzaklaşıp yeni dinler uydurduğu için.

d) Değişik toplumların aynı dine bağlanması zor olduğu için.

31. Hinduizm hangi ülkede yaygındır ve Hindular hangi hayvanı kutsal sayarlar?

a) Sri Lanka-Maymun.             b) Hindistan-Fil.

c) Kongo-Goril.                       d) Hindistan-İnek.

32. İnsanları çeşitli sınıflara ayıran kast sistemi hangi dinde vardır?

a) Budizm.                             b) Caynizm.

c) Hinduizm.                          d) Sihizm.

33. Budizmde manevi olgunluğa ulaşmak hangi kavramla ifade edilmektedir?

a) Karma.                              b) Reenkarnasyon.

c) Nirvana.                            d) Teslis.

34. Allâh’ın özel ve üstün milleti olduklarına inanan, diğer insanları ikinci sınıf gören ve Cumartesi gününü kutsal sayan din mensupları kimlerdir?

a) Yahudiler.                          b) Hıristiyanlar.

c) Budistler.                           d) Hindular.

35. “Hıristiyanlıkta, baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde üçlü bir tanrı inancı vardır. Bu inanca göre Hz. İsa, -haşa- Allâh’ın oğludur.”

Açıklamış olduğumuz bu inanç hangi kavramla ifade edilmektedir?

a) Nirvana.                            b) Tevhid.

c) Teslis.                               d) Karma.

36. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet için söylenemez?

a) Son dindir.

b) Tevhid inancına dayanır.

c) İnsanların bir kısmına yollanmıştır.

d) Akla ve bilime önem verir.

37. İslamiyet’in “Allâh’tan başka ilah olmadığını; O’nun oğlu, eşi veya benzeri bulunmadığını” ifade eden temel ilkesi nedir?

a) İman.                               b) Tevhid.

c) İnfak.                               d) Teslis.

38. Kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Zebur-Hz. Adem.               b) Tevrat-Hz. Musa.

c) İncil-Hz. İsa.                     d) Kur’ân-Hz. Muhammed.

39. Dini kavramlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Kilise-Hıristiyanlık.              b) Havra-Yahudilik.

c) Budizm-Nirvana.                d) Teslis-Hıristiyanlık.

40. Din adamlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İmam-Müslümanlık.           b) Papaz-Hıristiyanlık.

         c) Haham-Hinduizm.              d) Brahman-Hinduizm.[1] 1-4. sorular I. Üniteden; 5-13. sorular II. Üniteden; 14-17. sorular III. Üniteden; 18-24. sorular IV. Üniteden; 25-28. sorular V. Üniteden; 29-40. sorular VI. Üniteden sorulmuştur.

2562
0
0
Yorum Yaz